Skip to main content

Jauna maģistra studiju programma ilgtspējīgai bioekonomikai Uzbekistānā

lOGO

Jauna maģistra studiju programma ilgtspējīgai bioekonomikai Uzbekistānā (New Master’s Degree Curricula for Sustainable Bioeconomy in Uzbekistan (BioEcUz))

Partneri:

 • Vadošais partneris:Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
 • Taškentas Valsts lauksaimniecības universitāte
 • Taškentas Irigācijas un lauksaimniecības mehanizācijas inženieru institūts
 • Buhāras Valsts universitāte
 • Uzbekistānas Republikas Lauksaimniecības ministrija
 • Vītauta Magnusa universitāte (Lietuva)
 • JAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

Asociētie partneri:

 • Uzbekistānas Republikas Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija
 • Uzbekistānas Agrobiznesa asociācija
 • Uzbekistānas Lauksaimnieku padomes Agro-inovāciju centrs

Ieviešanas laiks: 2021. gada 15. janvāris – 2024. gada 14. janvāris (3 gadi).

Kopējais budžets: 897 167 eiro.

Finansētājs: ES Erasmus+ programma.

Projekta mērķis ir veicināt Uzbekistānas ilgtspējīgu un iekļaujošu sociāli ekonomisko izaugsmi.

Galvenās aktivitātes:

 1. Ekonomiskās un izglītības vides padziļināta izpēte ar nolūku iegūt visaptverošu informāciju par bioekonomikas nozarēm un to nozīmi Uzbekistānas ekonomikā, izglītības piedāvājumu, kas skar bioekonomikas jomas, un ar bioekonomiku saistītām nacionālajām stratēģijām un politikām.
 2. Jaunas maģistra līmeņa studiju programmas izstrāde, mācību materiālu sagatavošana. Plānotie moduļi:

1. modulis. Dabas resursu ilgtspējīga ražošana un izmantošana.

2. modulis. Dabas resursos balstīta pārstrāde.

3. modulis. Dabas resursos balstīta inženierija.

4. modulis. Politika, pētniecība un tehnoloģiskā attīstība, inovācijas un dabas resursos balstītu produktu noieta tirgi.

5. modulis. Pētniecības pieejas bioekonomikā.

 1. Iesaistīto Uzbekistānas universitāšu akadēmiskā personāla darbības spēju un tehniskās kapacitātes stiprināšana: akadēmiskā personāla apmācības tematikā un mūsdienīgās mācību metodēs, pieredzes apguves braucieni pie ES partneriem, tālmācības aprīkojuma un studiju literatūras iegāde.
 2. Jaunās studiju programmas kvalitātes uzraudzības un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde un integrēšana iesaistīto Uzbekistānas universitāšu studiju sistēmā.
 3. Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas plāna izstrāde.
 4. 24 studentu pilotgrupas apmācības.
 5. Publicitāte.
 6. Projekta vadība.

Plānotie rezultāti:

 • Veikta ekonomiskās un izglītības vides padziļināta izpēte, sagatavots pārskata dokuments.
 • Izstrādāta un akreditēta jauna maģistra līmeņa studiju programma bioekonomikā (120 ECTS).
 • Izstrādāti mācību materiāli.
 • Iesaistītajās Uzbekistānas universitātēs aprobēta metodoloģija jaunās maģistra studiju programmas kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai.
 • Akadēmiskais personāls (vismaz 18 personas, 6 no katras iesaistītās Uzbekistānas universitātes) paaugstinājis zināšanu, prasmju līmenī tematikā, kā arī ieguvis zināšanas un prasmes mūsdienīgu mācību metožu izmantošanā.
 • Iesaistītajām Uzbekistānas universitātēm iegādāts aprīkojums un studiju literatūra.
 • Jaunās maģistra studiju programmas pilotgrupā imatrikulēti vismaz 24 studenti.
 • Studiju programma ieviesta 90 ECTS apjomā, studenti uzsākuši maģistra darbu izstrādi.
 • 3 studiju semestru laikā apmācīti 24 studenti.
 • Radīti priekšnoteikumi jaunās studiju programmas un citu rezultātu ilgtspējai.

Galvenie ieguvumi:

 1. Uzbekistānas partneriem ir kopīgs mērķis – panākt, lai bioekonomika tiktu iekļauta valsts iestāžu un privātā sektora darba kārtībā, tādējādi veicinot dabas resursu efektīvāku un ilgtspējīgāku izmantošanu, ražošanas, pārstrādes un sadzīves atkritumu atkārtotu izmantošanu materiālu un enerģijas ražošanai, dabai un videi draudzīgu tehnoloģiju plašāku izmantošanu, kas ir nozīmīgi un nepieciešams valsts stratēģisko mērķu sasniegšanai. Izstrādājot un ieviešot jaunu, starpdisciplināru maģistra līmeņa studiju programmu, tiks sekmēta tādu speciālistu sagatavošana, kuri spēj pamatot un iekļaut bioekonomiku publiskā un privātā sektora darba kārtībā, izstrādāt, piedāvāt un ieviest pieejas, kas sekmē nacionālo attīstības mērķu sasniegšanu un atbild uz bioekonomikas nozaru vajadzībām un iespējām.
 2. Jaunas studiju programmas ieviešana, akadēmiskā personāla darbības spēju stiprināšana un universitāšu tehniskās kapacitātes pilnveide sekmēs Uzbekistānas augstākās izglītības piedāvājuma paplašināšanos un kvalitātes paaugstināšanos.

Projekta administratīvā vadītāja: Irīna Kulitāne, e-pasts: irina.kulitane@konso.lv.