Skip to main content

Augstākā izglītība Centrālās Āzijas pārtikas sistēmām un standartiem

Loga

Projekts: „Augstākā izglītība Centrālās Āzijas pārtikas sistēmām un standartiem” (Higher Education for Central Asia Food Systems and Standards)

Finansētājs: ES Erasmus+ programma

Ieviešanas periods: 15.10.2016. – 14.10.2019. (36 mēneši).

Partneri:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris)
 • Tadžikistānas Politehniskās universitātes Hudžandas Politehniskais institūts
 • Tadžikistānas lauksaimniecības universitāte
 • Kirgizstānas Valsts tehniskā universitāte
 • Kirgizstānas Ekonomiskā universitāte
 • Lietuvas Dzīvības zinātņu universitāte
 • Krakovas Lauksaimniecības universitāte
 • Tadžikistānas Republikas Nacionālā Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija (NASMB)
 • Kirgizstānas Augļu un dārzeņu ražotāju asociācija (AFVE)
 • Biedrība “Hilfswerk Austria International”

Ilgtermiņa mērķis:

Sniegt atbalstu augstākās izglītības modernizācijai Tadžikistānā un Kirgizstānā ar nolūku ieviest starptautiski atzītas pārtikas ražošanas un pārstrādes sistēmas un standartus, tādā veidā sekmējot mazo un vidējo uzņēmumu eksporta potenciāla paaugstināšanos.

Īstermiņa mērķi:

 1. Modernizēt augstāko izglītību Tadžikistānā un Kirgizstānā ar nolūku ieviest starptautiski atzītas pārtikas ražošanas un pārstrādes sistēmas un standartus.
 2. Sekmēt augstākās izglītības atbilstību pārtikas ražošanas un pārstrādes nozaru vajadzībām.
 3. Paaugstināt Tadžikistānas un Kirgizstānas augstākās izglītības institūciju darbības spējas.
 4. Sekmēt sadarbību starp Tadžikistānas un Kirgizstānas augstākās izglītības institūcijām un pārtikas ražošanas un pārstrādes nozarēm.
 5. Sekmēt sadarbību starp Tadžikistānas, Kirgizstānas un Eiropas Savienības augstākās izglītības institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

 1. Ekonomiskās un izglītības vides padziļināta izpēte, studiju moduļu definēšana un studiju programmu, kurās tie tiks integrēti, izvēle.
 2. Studiju moduļu izstrāde, mācību materiālu, tai skaitā e-studiju materiālu, sagatavošana un demonstrācija mērķa grupām.
 3. Kvalitātes un ilgtspējas pasākumi, kas ietver pārrunas starp partneriem un pārrunas ar atbildīgajām valsts institūcijām mērķa valstīs.
 4. Iesaistīto universitāšu akadēmiskā personāla darbības spēju un tehniskās kapacitātes stiprināšana: akadēmiskā personāla braucieni pie ES partneriem, laboratoriju iekārtu un literatūras iegāde.
 5. Pilotapmācības, kas tiks īstenotas četrās iesaistītajās Centrālās Āzijas universitātēs.
 6. Publicitāte.
 7. Projekta vadība.

Sasniedzamie rezultāti:

 1. Veikts ekonomiskās un izglītības vides esošās situācijas Tadžikistānā un Kirgizstānā novērtējums, sagatavots dokuments.
 2. Izstrādāti 3 jauni studiju moduļi pārtikas kvalitātes un drošības jomā.
 3. Modernizētas 9 bakalaura un maģistra studiju programmas.
 4. Izstrādāti mācību materiāli, tai skaitā 4 mācību filmas un 3 e-studiju materiāli.
 5. Modernizēts studiju kvalitātes novērtēšanas un uzraudzības plāns.
 6. Akadēmiskais personāls (20 personas, 5 no katras universitātes) apmeklējis iesaistītās ES universitātes.
 7. Četrām universitātēm iegādātas laboratoriju iekārtas un studiju literatūra.
 8. Jaunie moduļi notestēti, apmācīti 135 studenti.

Galvenais ieguvums:

Modernizētas deviņas augstākās izglītības programmas, kuras īsteno Centrālās Āzijas universitātes un kas saistītas un skar pārtikas ražošanas un pārstrādes kvalitātes un drošības aspektus. Modernizācija sekmējusi tādas augstākās izglītības piedāvājuma veidošanu, kas atbilst pārtikas ražošanas un pārstrādes nozaru vajadzībām.


Kontakti atsauksmēm un plašākai informācijai:

Piia Heinamaki, EK aģentūras EACEA deleģētā projekta pārraudzības amatpersona
E-pasts: Piia.HEINAMAKI@ec.europa.eu