Skip to main content

Latvijas kompetences ilgtspējīgas bioekonomikas attīstībai Uzbekistānā

Partneri:llu mc

  • Vadošais partneris: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
  • Taškentas Valsts Lauksaimniecības universitāte
  • Uzbekistānas Republikas Lauksaimniecības ministrija
  • Uzbekistānas Republikas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju ministrija
  • SIA “AGRO PRODEX GROUP”
  • SIA “PROMEATAGRO”

Ieviešanas laiks: 2023. gada 29. jūnijs – 2023. gada 15. novembris.

Kopējais budžets: 41 451 eiro, tai skaitā 30 525 eiro ir LR Ārlietu ministrijas grants un 10 926 eiro ir LBTU līdzfinansējums.

Finansētājs: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Projekta mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas bioekonomikas attīstību Uzbekistānā, tādā veidā sniedzot ieguldījumu valsts stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Galvenās aktivitātes:

  • Vizītes Latvijā plānošana un sagatavošana
  • Sadarbības partneru pārstāvju pieredzes pārņemšanas vizīte Latvijā
  • Projekta publicitātes pasākumi
  • Turpmākās sadarbības jomu un rīcību saskaņošana, dalīšanās pieredzē  

Rezultāti:

Iesaistīto mērķa grupu (valsts pārvaldes iestāžu, augstākās izglītības iestāžu un bioekonomikas nozaru uzņēmumu) padziļināta izpratne un zināšanas par bioekonomiku, katras institūcijas lomu, uzdevumiem un ieguvumiem bioekonomikā, motivācija sadarboties un īstenot pasākumus, kas rada noturīgu, spēcīgu bioekonomikas ekosistēmu, kurā tiek radīti un izmantoti inovatīvi risinājumi, kas veido labvēlīgus priekšnoteikumus un apstākļus Uzbekistānas attīstībai.

Iegūtās zināšanas tiks nodotas citiem Uzbekistānas bioekonomikas ekosistēmas dalībniekiem, tādā veidā stiprinot plašu mērķa grupu iesaisti, kas ir būtiski dzīvotspējīgas bioekonomikas ekosistēmas radīšanai un uzturēšanai.

Sagaidāmā ietekme:

Projekta rezultātā tiks veidota visu mērķa grupu padziļināta izpratne par bioekonomiku, nodotas zināšanas, izveidoti un nostiprināti kontakti starp Uzbekistānas un Latvijas bioekonomikas jomu dalībniekiem, veidota un nostiprināta trīspusējā sadarbība (Triple Helix Model) starp Uzbekistānas universitātēm, publiskā sektora iestādēm un nozaru uzņēmumiem bioekonomikas ekosistēmas radīšanai un nostiprināšanai.


Projekta administratīvā vadītāja: Irīna Kulitāne, e-pasts: irina.kulitane@konso.lv.