Skip to main content

Augstākās izglītības satura pilnveide pārtikas nozaru atbalstam kvalitatīvas pārtikas ilgtspējīgai ražošanai

LOGO

Augstākās izglītības satura pilnveidošana pārtikas nozaru atbalstam kvalitatīvas pārtikas ilgtspējīgai ražošanai (Development of Higher Education Content Aimed to Support Industries for Sustainable Production of Qualitative Agri-food (AgroDev))

Partneri:

 • Vadošais partneris: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
 • Kirgizstānā: Narinas Valsts universitāte, Kirgizstānas Valsts lauksaimniecības universitāte
 • Uzbekistānā: Taškentas Valsts ekonomikas universitātes Samarkandas nodaļa, Taškentas Valsts lauksaimniecības universitāte
 • Eiropas Savienībā: Krakovas Lauksaimniecības universitāte (Polija), Linneja universitāte (Zviedrija), Hilfswerk International (Austrija)

Asociētie partneri:

 • Kirgizstānas Kooperatīvu savienība
 • Kirgizstānas Piena ražotāju asociācija “Kyrgyz Sut”
 • Uzbekistānas Lauksaimnieku padomes Agro-inovāciju centrs
 • Uzbekistānas Agrobiznesa asociācija

Ieviešanas laiks: 2021. gada 15. janvāris – 2024. gada 14. janvāris (3 gadi).

Kopējais budžets: 899 012 eiro.

Finansētājs: ES Erasmus+ programma.

Projekta mērķis ir modernizēt augstākās izglītības saturu, studiju vidi, kā arī pilnveidot akadēmiskā personāla zināšanu, prasmju līmeni, lai veicinātu tādu speciālistu sagatavošanu un pieejamību, kuri spēj attīstīt un uzturēt pārtikas ražošanas sistēmas, kurās lauksaimniecības uzņēmumi izmanto labas lauksaimniecības prakses un ilgtspējīgas pārvaldības principus, tādā veidā palielinot agrobiznesa darbības efektivitāti un konkurētspēju.

Galvenās aktivitātes:

 1. Ekonomiskās un izglītības vides padziļināta izpēte.
 2. Jaunu studiju moduļu izstrāde, mācību materiālu sagatavošana. Plānotie moduļi:

1.modulis. Laba lauksaimniecības prakse augu izcelsmes produktu ražošanā.

2.modulis. Laba lauksaimniecības prakse dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanā.

3.modulis. Ilgtspējīga un videi draudzīga lauksaimniecības biznesa pārvaldība.

 1. Iesaistīto Centrālāzijas universitāšu akadēmiskā personāla darbības spēju un tehniskās kapacitātes stiprināšana: akadēmiskā personāla apmācības tematikā un mūsdienīgās mācību metodēs, pieredzes apguves braucieni pie ES partneriem, praktisko apmācību cikls vietējos lauksaimniecības uzņēmumos, mācību laboratoriju iekārtu un studiju literatūras iegāde.
 2. Modernizēto studiju programmu kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde un integrēšana iesaistīto Centrālāzijas universitāšu studiju sistēmā.
 3. Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas plāna izstrāde.
 4. Pilotapmācības iesaistītajās Centrālāzijas universitātēs.
 5. Publicitāte.
 6. Projekta vadība.

Plānotie rezultāti:

 1. Veikta ekonomiskās un izglītības vides esošās situācijas izpēte, sagatavots pārskata dokuments.
 2. Modernizētas 6 bakalaura līmeņa studiju programmas lauksaimniecības zinātņu jomās.
 3. Izstrādāti mācību materiāli.
 4. Iesaistītajās Centrālāzijas universitātēs aktualizēti mehānismi un kritēriji modernizēto studiju programmu kvalitātes novērtēšanai.
 5. Akadēmiskais personāls (vismaz 48 personas, 12 no katras iesaistītās Centrālāzijas universitātes) paaugstinājis zināšanu un prasmju līmenī tematikā, kā arī ieguvis zināšanas un prasmes mūsdienīgu mācību metožu izmantošanā.
 6. Četrām Centrālāzijas universitātēm iegādātas iekārtas mācību  laboratorijām un studiju literatūra.
 7. Jaunie studiju moduļi notestēti, apmācīti vismaz 220 studenti.
 8. Radīti priekšnoteikumi rezultātu ilgtspējai.

Galvenie ieguvumi:

 1. Modernizētas sešas bakalaura līmeņa izglītības programmas, integrējot tajās saturu, kas veicinās labas lauksaimniecības prakses un ilgtspējīgas pārvaldības principu ieviešanu lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumos.
 2. Studiju programmu modernizācija un Centrālāzijas universitāšu akadēmiskā personāla darbības spēju un tehniskās kapacitātes stiprināšana sekmējusi augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanos iesaistītajās universitātes un Centrālāzijas valstīs kopumā.

 

 


Projekta administratīvā vadītāja: Irīna Kulitāne, e-pasts: irina.kulitane@konso.lv.

Projekta saturiskā koordinatore: Anita Blija, e-pasts: anita.blija@llu.lv.