Skip to main content

Noslēdzies projekts “Latvijas kompetences ilgtspējīgas bioekonomikas attīstībai Uzbekistānā"

Laika posmā no 2023. gada 19. maija līdz 15. novembrim LBTU Mūžizglītības centrs īstenoja projektu “Latvijas kompetences ilgtspējīgas bioekonomikas attīstībai Uzbekistānā”. Galvenā projekta norise bija sadarbības partneru nedēļu ilga vizīte Latvijā. Delegācijā bija iekļauti Uzbekistānas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju ministrijas un Lauksaimniecības ministrijas speciālisti, uzņēmumu pārstāvji, kā arī bioekonomikas maģistra studiju programmas studenti un mācībspēki. 

Vizīte tika īstenota kā daudzveidīgu Latvijas bioekonomikas ekosistēmas dalībnieku klātienes apmeklējumi un tikšanās ar uzņēmējiem, pētniekiem, tehnoloģiskās attīstības un inovāciju procesu vadītājiem, aptverot dažādas jomas: lauksaimniecību, mežsaimniecību, pārtikas pārstrādi, atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi  enerģētiskajos resursos un produktos, bioresursos balstītu lauku tūrismu, ēdināšanu, augstāko izglītību un mūžizglītību, pētniecību, sabiedrības izglītošanu vides ilgtspējas jautājumos un  publisko pārvaldi. Pavisam tika apmeklētas 13 ārējas iestādes, uzņēmumi un objekti (Dārzkopības institūts, Lauksaimniecības datu centrs, a/s “PET Baltija”, SIA “Getliņi Eko”, zemnieku saimniecība “Terēņi” u.c.) un piecas LBTU struktūrvienības. Papildus studenti piedalījās LBTU organizētā starptautiskā pasākumā “Digitālais mārketings 2023. gadā”.

Iegūtās zināšanas, pieredzi un idejas vizītes dalībnieki jau pielieto Uzbekistānā. Tas sekmē bioekonomikas pieejas plašāku un dziļāku integrēšanu valsts politikās un attīstības plānos, bioekonomikas augstākās izglītības un pētniecības tālāku attīstību, sabiedriskās domas par ilgtspējīgu attīstību veidošanu, vidi saudzējošu un bezatlikumu tehnoloģiju radīšanu un ieviešanu, kā arī veicina dabas resursu efektīvu izmantošanu.  

Sadarbība starp Latvijas un Uzbekistānas ieinteresētajām pusēm ir nostiprināta kopīgā plānā un tiks turpināta.

Projekts ir saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Submitted on: Mon, 12/04/2023 - 12:48