Skip to main content

Mūžizglītības centrs ir uzsācis jaunu ES Erasmus+ programmas finansētu projektu “Atvērtā universitāte pārtikas inovācijās” (OFINU)

LBTU2024. gada 1. februārī septiņu partneru konsorcijs ir uzsācis Eiropas Savienības Erasmus+ programmas finansētā projekta “Open Food Innovation University” (Atvērtā universitāte pārtikas inovācijās) īstenošanu.

Konsorciju veido divas universitātes no Uzbekistānas, trīs no Tadžikistānas un divas no Eiropas Savienības. Vadošais partneris ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU). Projektu koordinē LBTU Mūžizglītības centrs, kuram ir desmit gadu pieredze ar augstākās izglītības modernizāciju saistītu projektu izstrādē un īstenošanā Centrālāzijā – īstenoti 7 projekti.

Projekta ietvarā tiks izveidots un piecās iesaistītajās Centrālāzijas universitātēs ieviests studiju veids, kurā mācīšana un mācīšanās notiek atvērtās universitātes formātā - kopā ar pilna laika studentiem piedalās studiju kursu klausītāji – cilvēki, kuri vēlas iegūt jaunas zināšanas un/vai iegūt augstāko izglītību pārtikas pārstrādes jomā. Piemēram, pārtikas pārstrādes nozares uzņēmumu speciālisti vai tie, kuri vēlas par tādiem kļūt.  Šim nolūkam tiks radīts un nostiprināts normatīvais pamats, izstrādāti un aprobēti septiņi studiju moduļi, apmācīts Centrālāzijas partneru akadēmiskais personāls un pilnveidota materiāltehniskā bāze. 

Studiju kursu klausītāji kopā ar pilna laika studentiem piedalīsies noteiktos moduļos, tādējādi pēc apmācību beigšanas iegūstot nepieciešamās zināšanas un katram modulim noteiktos kredītpunktus, kas pakāpeniski ļauj uzkrāt augstākās izglītības diploma iegūšanai nepieciešamo kredītpunktu skaitu.  Šī pieeja sniegs iespēju mācīties cilvēkiem, kuri jau ir nonākuši darba tirgū vai meklē izaugsmes iespējas, palielināt viņu konkurētspēju darba tirgū, kā arī paaugstināt pilna laika programmās studējošo studentu nodarbinātības potenciālu.

Būtiska loma projektā ir atvēlēta asociētajiem partneriem – Uzbekistānas un Tadžikistānas pieciem pārtikas pārstrādes uzņēmumiem un vienai uzņēmēju asociācijai, kas piedalīsies jauno studiju moduļu izstrādes procesā, to validācijā un deleģēs savu personālu dalībai pilotapmācībās.

OFINU projekts tiks īstenots no 2024. gada februāra līdz 2027. gada janvārim.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autoru redzējumu un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne ES, ne EACEA neatbild par pausto viedokli.

Submitted on: Mon, 02/12/2024 - 11:37