Skip to main content

Uzbekistānas universitāšu pārstāvji iepazīst bioekonomikas nozaru ekosistēmu Latvijā

llu mcNo 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un LLU Jelgavā viesojas Uzbekistānas augstākās izglītības institūciju pārstāvju delegācija, lai gūtu pieredzi bioekonomikas nozaru augstākās izglītības un pētniecības aktivitāšu organizēšanā, kā arī iepazītos ar dažādiem šīs nozares uzņēmējiem. Vizīte norisinās Erasmus+ programmas projekta “New Master’s Degree Curricula for Sustainable Bioeconomy in Uzbekistan” (BioEcUz) ietvarā, kuru īsteno LLU sadarbībā ar Uzbekistānas, Lietuvas un Somijas partneriem.

Uzbekistānas universitāšu akadēmiskā personāla pieredzes apguves vizītes mērķis ir pilnveidot viņu zināšanas un kompetences, kas veicinās izpratni par ilgtspējīgu bioekonomikas attīstību un jaunas maģistra studiju programmas izveidi un tās realizēšanu Uzbekistānā. Programmas izveidē uzbeku kolēģiem atbalstu sniedz LLU, kā arī Vitauta Dižā universitātes Lietuvā un JAMK Lietišķo zinātņu universitātes Somijā mācībspēki.

Sagaidāms, ka jaunas studiju programmas ieviešana, akadēmiskā personāla darbības spēju stiprināšana un universitāšu tehniskās kapacitātes pilnveide sekmēs Uzbekistānas augstākās izglītības piedāvājuma paplašināšanos un kvalitātes paaugstināšanos.

Latvijā Uzbekistānas kolēģi iepazīstas ar LLU darbību, tās studiju organizāciju un pētniecības aktivitātēm bioekonomikā, kā arī dosies uz Vides un būvzinātņu fakultātes laboratorijām, Biotehnoloģiju laboratoriju un tās nodaļām, Pārtikas tehnoloģijas fakultāti, Tehnoloģiju un zināšanas pārneses nodaļu un Fundamentālo bibliotēku.

Turklāt tuvākās nedēļas laikā paredzētas tikšanās LR Zemkopības ministrijā, Latvijas Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē, Lauku atbalsta dienestā un Lauksaimniecības datu centrā. Papildus plānotas vizītes Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “Bior”, LLU Dārzkopības institūtā, Vides risinājumu institūtā, kā arī vairākos uzņēmumos. Tādējādi Uzbekistānas kolēģiem būs iespēja iepazīties ar plašu iesaistīto pušu loku, kas veido Latvijas bioekonomikas ekosistēmu.

Submitted on: Tue, 05/31/2022 - 09:59