Skip to main content

Aktuālie piedāvājumi

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU) īsteno mācības Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2025. gadam.

Pasākuma laikā tiek piedāvātas mācības trijos mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana un mežsaimniecība.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.

Gala labuma guvēji – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos.
Mācību dalībnieks – fiziska persona, kas pārstāv (darbinieks, ģimenes loceklis u.c.) gala labuma guvēju un piedalās mācībās.

Iespēja pieteikties apmācībām LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ:

Kursa nosaukums

Kursa apjoms

Norises laiks

Norises vieta

Līdzmaksājums. EUR tsk. PVN

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (sēkleņkoku un kauleņkoku audzēšana) 24

Datumi tiks precizēti

Klātiene Jelgava, Dobele -
Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (ogulāju un krūmcidoniju audzēšana) 16

14.09.2024.

21.09.2024.

Teorija attālināti,  praktiskie darbi Dobele, Pūre -
Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (dārzkopībā) 16

Datumi tiks precizēti

Teorija attālināti,  praktiskie darbi Dobele -
Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (aitu audzēšana) 16

Datumi tiks precizēti

Jelgava -
Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana dārzeņu sējumos un stādījumos 24

Datumi tiks precizēti

Jelgava -

Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizēšana (lietpratējiem)(mikrozaļumi)

24

2024.gada 

rudens

Jelgava

-

Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības Lietuvā) 40

27.06.2024.

01.07.2024.

 

09.07.2024.

10.07.2024.

11.07.2024.

Jelgava,

Dobele,

Lietuva

-

90% atbalsta intensitāte – mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem.

Iespēja pieteikties apmācībām PĀRTIKAS RAŽOŠANAS NOZARĒ:

Kursa nosaukums

Kursa apjoms

Norises laiks

Norises vieta

Līdzmaksājums. EUR tsk. PVN

Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai (Piena pārstrādes pamati)

16

Datumi tiks precizēti

Teorija attālināti,  praktiskie darbi Jelgava

Atbalsta intensitāte:

50% -141.57 EUR

90% -28,31 EUR

Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana (Augļu, dārzeņu pārstrāde)

16

Datumi tiks precizēti

Teorija attālināti,  praktiskie darbi Jelgava

Atbalsta intensitāte:

50% -141.57 EUR

90% -28,31 EUR

Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana (maizes ražošana) 16

14.06.2024.

01.07.2024.

Jelgava, Gulbenes nov. 

Atbalsta intensitāte:

50% -141.57 EUR

90% -28,31 EUR

Pieteikšanās kursiem notiek LBTU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu antra.berzina@lbtu.lv. Informācija par citiem kursiem www.mc.lbtu.lv

 

Iespēja pieteikties apmācībām MEŽSAIMNIECĪBAS NOZARĒ:

Kursa nosaukums

Kursa apjoms

Norises laiks

Norises vieta

Līdzmaksājums. EUR tsk. PVN

 

       
 

Pieteikšanās Mežsaimniecības nozares kursiem, zvanot pa tālr. 29337197 vai rakstot e-pastu signe.neimane@lbtu.lv. Informācija par citiem kursiem www.mc.lbtu.lv


Tiek piedāvātas 37 dažādu tēmu programmas, kuras varēs apgūt gan Latvijā, gan izglītoties praktiskās nodarbībās ārzemēs. Lai varētu piedalīties mācībās, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs. Liela daļa mācību dalībniekiem ir bez maksas, daļa – ar līdzfinansējumu.

Aicinām lauksaimniecībā, pārtikas produktu ražošanā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mācībās par aktuāliem tematiem.

 

Mācību tēmas:

 • Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai
 • Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana
 • Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde
 • Progresīvas prakses un zinātnes atziņu pielietojamība, kvalitatīvas un konkurētspējīgas pārtikas produktu ražošana (t.sk. produktu mikrobioloģijas rādītāju nozīme pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanā)
 • Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (specializācija pēc izvēles)
 • Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 • Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (dzīvnieka suga pēc izvēles)
 • Klimatam un videi draudzīga saimniekošana. Emisijas mazinošie pasākumi saimniecībās (nozare pēc izvēles)
 • Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (specializācija pēc izvēles)
 • Zālāju biotopu atjaunošana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (t.sk. ar nodarbību dabā, atjaunotajos zālājos) (lietpratējiem)
 • Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana (iesācējiem)
 • Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)
 • Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizēšana (lietpratējiem) (specializācija pēc izvēles)
 • Bioloģiskā lauksaimniecība – lopkopība un augkopība (iesācējiem)
 • Bioloģiskā augkopība
 • Augsnes ielabošanas un kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumi bioloģiskajā lauksaimniecībā (lietpratējiem) (specializācija pēc izvēles)
 • Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (t.sk. zaļās joslas, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanas iespējas, augsnes apstrādes paņēmieni)
 • Inovācijas zaļās enerģijas ražošanas jomā
 • Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
 • Augšņu auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā (t.sk. augu maiņa, tauriņziežu audzēšana, starpkultūras)
 • Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem. (t.sk. augu šķirņu aizsardzība, selekcionāru tiesības) (specializācija pēc izvēles)
 • Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)
 • Digitālie risinājumi lauksaimniecības produkcijas ražošanā (t.sk. saimniecību pārvaldība, lēmumu atbalsta sistēmas)
 • Svešzemju un vietējo koku sugu ieaudzēšana
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 • Mežaudžu izturība pret klimatiskajiem faktoriem un kaitēkļu apdraudējumiem, klimatviedā mežsaimniecība
 • Jaunaudžu kopšana nākotnes meža ražības un noturības palielināšanai
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 • Dabai tuvināta meža apsaimniekošana
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, kooperācijas iespējas meža īpašniekam (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Motorinstrumentu izmantošana mežizstrādes darbos, kokmateriālu kvalitātes vērtēšana
 • Digitālo tehnoloģiju izmantošana meža apsaimniekošanā
 • Pamatzināšanas meža apsaimniekošanas uzsākšanai
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 • Meža ekosistēmas pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21.

Projekta numurs: 23-00-A00101-000004

Pieteikties var, atsūtot iesniegumu uz e-pastu antra.berzina@lbtu.lv vai zvanot pa tālruni 63005715 vai 26340144

                                                             Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests