Skip to main content

Inovācijas augstskolas didaktikā

 

1.tēma "Aktuālas docēšanas metodes augstākajā izglītībā"

Mācību tēmas

Apjoms

Mūsdienīgas mācību metodes pedagoģijā un andragoģijā.

Mācību metožu veidi un metožu izvēles nosacījumi.

Lekciju veidi un  izmantošanas mērķi.

Metodes un stratēģijas darbam ar informāciju. 

Grafisko un vizuālo metožu izmantošana.  

6 h

Pieredzes izglītība. 

Lektora loma pieredzes izglītībā.

3 h

Grupu veidošana, attīstība un sadarbība. Grupu dinamika.

Grupu darba vadīšana un sociālpsiholoģiskie fenomeni grupās.

Grupu darbs un ideju apkopojums – kā šīs metodes ieviest ikdienas studiju darbā.

Sadrabības metodes- iespējas un izaicinājumi.

6 h

Metodes mācību izvērtējumam un refleksijai.

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana studiju procesā.

3 h

Jautājumi mācību virzīšanai – jautājumu veidi, izmantošanas mērķi.

Mācību process lielajās auditorijās.

Metožu izmantošanas modelēšāna un atgrizeniskā saite.

6 h

 

24 h

Nodarbības vadīs Mg. paed. Inga Kripšēvica (Pāvula) supervizore, izglītības eksperte un konsultante.

 

2. tēma “Iedvesmojoša mācību procesa veidošana”, 24 st. 

Mācību tēmas

Apjoms

Attīstību veicinošas atgriezeniskās saites sniegšana un metodes:

 • atgriezeniskās saites mērķi un veidi;
 • dažādas atgriezeniskās saites metodes un metodiskie paņēmieni (par attiecībām, uzvedību, mācību sasniegumiem);
 • atgriezeniskās saites sniegšana individuāli un grupā;
 • sadarbības vide un efektīva komunikācija;
 • dažādu rīku izmantošanas iespēja atgriezeniskās saites sniegšanā.

7 h

Bagātinātā lekcija – metodiskie paņēmieni interesantas lekcijas veidošanai:

 • lekcijas struktūra aktīvai un refleksijā balstītai mācīšanās veicināšanai, balstoties uz mācību mērķi, grupas lielumu un vidi;
 • pasīvo un interaktīvo mācību metožu pielietošana klātienes un e-lekcijai;
 • metodiskie paņēmieni – pedagoga individuālā stila veidotāji;
 • individuālie, pāru un grupu uzdevumi;
 • dažādu metodisko paņēmienu apskats (lekcijas iesākšanai; uzmanības noturēšanai; pašvadītas mācīšanās veicināšanai; enerģijas atjaunošanai; satura izklāstam; kritiskās domāšanas veicināšanai; atgriezeniskajai saitei; dziļās mācīšanās (izpratnes) veicināšanai; sadarbības veicināšanai; lekcijas noslēgšanai);
 • tehnoloģiju izmantošanas iespējas.

7 h

Metodiskie paņēmieni studentu motivēšanai un stresa mazināšanai:

 • mācību uzsākšanas periodā: iepazīšanās, vienošanās, sadarbības noteikumi, komunikācijas sistēmas pārrunāšana;
 • mācību laikā: vērtības atgādnes un ieteikumi; dažādu mākslu metožu (vizuālās, audiālās, improvizācijas) izmantošana;
 • stresa profilakse pirms sesijas, eksāmeniem,  ieskaitēm, darbu nodošanas (prokrastinācijas iemesli un profilakses paņēmieni; nomierināšanās un enerģijas atjaunošanas paņēmieni);
 • mācību gada noslēgumā: metodiskie paņēmieni atskata, kopsavilkuma un atgriezeniskās saites organizēšanai.

3 h

Mācību grupu dinamikas un darba vadīšana:

 • grupu darba organizatoriskie un psiholoģiskie aspekti;
 • iekļaušanās, attiecības un sadarbība grupā;
 • grupu veidošana, darba vadīšana, uzraudzība un komunikācija;
 • grupu dinamika un pasniedzēja uzdevumi;
 • grupu sociālpsiholoģiskie fenomeni;
 • grupu darba metodes un metodiskie paņēmieni (dažādi uzdevumi un mācību spēles);
 • grupu darba novērtēšana un atgriezeniskās saites sniegšana.

7 h

 

24 h

Nodarbības vadīs Mg.psych., Mg.paed. Iluta Krūmiņa, andragoģe, sistēmiskā konsultante.

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
E-pasts: mc@lbtu.lv
Tālrunis: 63005715

Submitted on: Thu, 11/30/2023 - 09:45