Skip to main content

Arodapmācība mežsaimniecības nozarē

Notiek pieteikšanās Arodapmācības kursiem Mežsaimniecības nozarē! Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

80 % no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem, personas līdzfinansējums ir 20% no kopējām izmaksām.

Kursu norises laiks 2013. gada novembris – 2014. gada marts

1. SAVVAĻAS DZĪVNIEKU SLIMĪBAS, MEDĪJUMA GAĻAS HIGIĒNA UN PĀRTIKAS DROŠĪBA 32 h (Proj. iesnieg. Nr. 13-00-L11114-000043)

Mērķis: Meža nozares speciālistu kompetences paaugstināšana savvaļas dzīvnieku infekcijas slimībās un parazitoloģijā un medījamo dzīvnieku gaļas aprites un pārtikas higiēnas jautājumos.

Medību likumdošana Latvijā, medījamie dzīvnieki, to apdzīvotie biotopi un bioloģija. Medījamo dzīvnieku normāla anatomija, fizioloģija un uzvedība. Medījamo dzīvnieku neparasta uzvedība un patoloģiskas izmaiņas slimību, vides piesārņojuma vai citu faktoru dēļ, kas pēc šādu dzīvnieku gaļas patēriņa var ietekmēt cilvēka veselību. Savvaļas dzīvnieku infekcijas slimības un to profilakse. Savvaļas dzīvnieku parazīti un parazitārās slimības, to profilakse. Tiesību akti un administratīvie akti par dzīvnieku un sabiedrības veselību un higiēnas prasībām, kuri reglamentē medījamo dzīvnieku laišanu tirgū. Higiēnas noteikumi un pareizas metodes savvaļas medījamo dzīvnieku apstrādei, pārvešanai, iekšējo orgānu izņemšanai utt. pēc to nonāvēšanas. Medījamo dzīvnieku kautķermeņa pareiza apstrāde. Savvaļas dzīvnieku audzētavas apmeklējums. Medījumu apstrādes vietas apmeklējums.

Lektori: L. Sisenis, I. Plīkša, E. Oļševskis, E. Leitāne.

Personas līdzfinansējums: 25.00 LVL / 35.57 EUR.

Kursu norises datumi: 1. grupa Kandavā 28.01.2014., 29.01.2014., 30.01.2014., 31.01.2014.; 2. grupai Jelgavā 10.02.2014., 11.02.2014., 12.02.2014., 17.02.2014.

2. MEŽAUDŽU KOPŠANAS PAMATI 32 h (Proj. iesnieg. Nr. 13-00-L11114-000035)

Mērķis: Meža nozares speciālistu kompetences paaugstināšana praktiski un teorētiski apmācot darbam ar meža kopšanā izmantojamiem benzīna motorinstrumentiem.

Darba un darba aizsardzības likums, noteikumi par darba drošību mežā un mežsaimniecībā, minimālās darba drošības un veselības aizsardzības prasības meža darbos, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi meža darbos un strādājot ar benzīna motorinstrumentiem EPL zonā. Pirmās palīdzības ABC, pirmās palīdzības sniegšanas metodes. Praktiskās apmācības pirmās palīdzības sniegšanā. Meža izstrādē un kopšanā izmantojamo motorinstrumentu uzbūve, motorinstrumentu konstrukcijā paredzētie drošības elementi. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Motorinstrumentu kopšana un sagatavošana darbam. Koka gāšanas virziena izvēle. Koka gāšanas darba vietas sagatavošana. Aizzāģējums. Nozāģēšanas griezums, drošības josla. Drošības noteikumi koku gāšanā, stumbru atzarošanā un sagarumošanā. Bīstamo koku gāšana. Darbs ar „iekārtiem” kokiem. Atzarošanas un sagarumošanas tehnoloģiskās prasības. Darbs ar krūmgriezi. Krūmgrieža sagatavošana darbam. Drošības prasības. Darba tehnoloģija. Mežkopības pamati, meža atjaunošana, kopšana un kopšanas cirtes. Kokmateriālu kvalitāte un uzmērīšana, apaļo kokmateriālu veidi atkarībā no paredzētās izmantošanas, izmēriem un kvalitātes. Praktiskās apmācības treniņpoligonā. Motorzāģa sagatavošana darbam, ķēdes nomaiņa, degvielas un smērvielu uzpilde. Motorinstrumenta griezējmehānisma sagatavošana darbam, asināšana. Atzarošana un sagarumošana. Praktiskās apmācības mežā. Gāžamā koka izvēle, gāšanas vietas sagatavošana.  Koka nogāšana izmantojot gāšanas sviru vai gāšanas ķīli. Objektu, kuros veikta meža izstrāde vai kopšana apskate. Izmantoto tehnoloģiju un darba kvalitātes novērtējums. Praktiskais treniņš darbā ar krūmgriezi un motorzāģi. Praktiskais eksāmens koku gāšanā, atzarošanā un sagarumošanā.

Lektori: I. Bērtraitis, A. Zvīgule, L. Sisenis, M. Gackis, Z. Sarmulis, J. Vilks.

Personas līdzfinansējums: 25.00 LVL / 35.57 EUR.

Kursu norises datumi: 1. grupa Kandavā 21.01.2014., 22.01.2014., 23.01.2014., 24.01.2014.; 2. grupai Jelgavā 03.02.2014., 04.02.2014., 05.02.2014., 06.02.2014.

3. MAZVĒRTĪGO UN NEPRODUKTĪVO MEŽAUDŽU PRODUKTIVITĀTES CELŠANA 32 h (Proj. iesnieg. Nr. 13-00-L11114-000045)

Mērķis: Meža nozares speciālistu kompetences paaugstināšana mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu apsaimniekošanā

Mazvērtīgās un neproduktīvās mežaudzes. Mežaudžu kopšanu un rekonstrukciju reglamentējošā likumdošana Latvijā. Mazvērtīgo un neproduktīvo audžu kopšana nepieciešamība, vēlamās sugas izvēles kritēriji, kopšanas tehnoloģijas. Neproduktīvo mežaudžu novērtēšana. Audžu novērtēšanas ekonomiskie indikatori. Investīciju vai kopšanas izmaksu ekonomiskās atdeves noteikšana. Jaunaudžu kopšanas un mazvērtīgo mežaudžu rekonstrukcijas plānošana un pašizmaksas aprēķināšana. Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu apsaimniekošana meža apsaimniekošanas plānošanas kontekstā. Inovatīvi IT risinājumi meža apsaimniekošanas plānošanā (praktiskais darbs ar meža apsaimniekošanas datorprogrammām). Bērza audžu kopšana (praktiskās apmācības Jelgavas meža novadā). Dažādas biezības audžu kopšana (praktiskās apmācības Jelgavas meža novadā). Parastās priedes audžu kopšana (praktiskās apmācības Jelgavas meža novadā). Mērķa koku izvēle, augošu koku atzarošana (Praktiskās apmācības Jelgavas meža novadā). Rekonstruktīvās cirtes mazvērtīgajās mežaudzēs (praktiskās apmācības Olaines mežniec.). Mazvērtīgo audžu izstrādes veidi un tehnoloģijas. Augstas biezības egļu mežaudžu kopšana un produktivitātes uzlabošana (praktiskās apmācības Olaines mežniec.). Pielietojamo mežistrādes un meža kopšanas tehnoloģiju izvēle mazvērtīgu, augstas biezības mežaudžu kopšanā (praktiskās apmācības Olaines mežniec.).

Lektori: D. Dubrovskis, A. Dreimanis, M. Gackis, A. Saveļjevs.

Personas līdzfinansējums: 25.00 LVL / 35.57 EUR.

Kursu norises datumi: 27.01.2014., 28.01.2014., 29.01.2014., 30.01.2014.

Logo


Pieteikties var  LLU Lielā iela 2 - 163. telpā (Mūžizglītības centrs)

zvanot 63005715, vai pa e-pastu antra.berzina@llu.lv

 

Submitted by anita.proskina on Sat, 01/21/2017 - 10:14